Vurdering og karakterer

Generelt om vurdering

Elevene får både underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurderingen er den løpende kontakten mellom lærer og elev gjennom skolåret. Hensikten med slik underveisvurdering er å fremme læring, utvikle kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Underveisvurderingen kan være med eller uten karakterer. Sluttvurdering skal gi informasjon om elevens nivå når opplæringen i faget er ferdig.

Karakterer gis for fag iht. læreplanverket for Kunnskapsløftet. Karaktersetting er en viktig vurderingsform for elevene, og settes i alle fagene samt for orden og atferd. Etter første termin, får eleven terminkarakterer. Etter hvert årstrinn får eleven terminkarakter i fag som ikke er avsluttende og standpunktkarakter i fag som er avsluttende. I tillegg får eleven eksamenskarakter i avsluttende fag som hun/han trekkes ut til eksamen i.

Karakterer i fag

 • Karakteren 6
  uttrykker at eleven har særdeles god kompetanse i faget. 
 • Karakteren 5
  uttrykker at eleven har mye god kompetanse i faget.
 • Karakteren 4
  uttrykker at eleven har god kompetanse i faget.
 • Karakteren 3
  uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget.
 • Karakteren 2
  uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget.
 • Karakteren 1
  uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.


Karakterer i orden og atferd

Karakterer i orden og atferd settes atskilt fra vurdering i fag. Ugyldig fravær kan medføre nedsatt karakter i orden. Ved fastsetting av karakter i atferd tas det hensyn til opptreden på skoleområdet, til og fra skolen, og i forhold til ordensreglene på skolen. Står du i fare for å bli satt ned i orden eller atferd, vil du få varsel om dette slik at du har anledning til å forbedre forholdene. 

Karakterene er som følger:

 • God - Vanlig god orden og vanlig god atferd.
 • Nokså god - Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd.
 • Lite god - I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd.


Ikke vurdering (IV)

Ikke vurdering kan gis dersom det ikke er grunnlag for å gi karakter i et fag. Årsaker til manglende grunnlag kan være høyt fravær, manglende deltakelse eller manglende innleveringer. Faget vil da ikke være bestått. Ved fare for manglende vurderingsgrunnlag sender skolen ut varsel om dette. I slike tilfeller ønsker vi en god dialog med hjemmet om hva som kan gjøres for å bedre situasjonen.

Klagerett

Eleven har klagerett på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og vedtak om manglende grunnlag/ikke vurdering. Klagen leveres skolen som behandler denne iht. lovverket. Klagefristen er 10 dager etter tildelt karakter/IV. Kontakt skolen dersom du har spørsmål omkring dette. 


Publisert 15. august 2012, oppdatert 30. mai 2017.